Економска школа Ужице
Прва смена/Друга смена
Школска година: 2016/2017.

РАСПОРЕД ЧАСОВА

Важи од: 14.11.2016.


РбПрезиме и имеПонедељаkУторакСредаЧетвртакПетак
12345678910111213141234567891011121314123456789101112131412345678910111213141234567891011121314
1.Јањушевић Ксенија
1ФА
1ТТ
3БС
1ТТ
1Е1
1Е1
3СО
3СО
1ФА
3Е1
1Е1
3Е1
3БС
3СО
2.Мајкић Светлана
2БС
4ФА
3ПА
3ПА
1Е2
3ФА
4ФА
4ПА
4ПА
2БС
1Е2
3ФА
3.Вучинић Јелена
2СО
4Е1
2ПА
4Е1
2ФА
2Е2
4БС
2ФА
2СО
4БС
2ПА
2Е2
4.Рогић Гордана
3ПА
3Е2
1ПА
1СуБО
1ПА
1СуБО
3ПА
3Е2
5.Јовановић Марија
2Е1
4Е2
4СО
4СО
4Е2
2Е1
6.Цвијовић Мирјана
2СО
2ПА
2ПА
1Е2
1Е1
2СО
2СО
2ПА
4ФА
4ФА
2БС
4ФА
1Е2
1Е1
2БС
2ПА
7.Цицварић Ана
4Е2
4Е1
3БС
3БС
3ПА
3ПА
1ТТ
3БС
1ТТ
1ФА
3ПА
3ПА
1ФА
4Е1
4Е2
8.Милошевић Драгана
3ФА
3Е2
1СуБО
4СО
4ПА
4ПА
4БС
4СО
4ПА
4ПА
4БС
3ФА
3ФА
3Е2
1СуБО
9.Стојановић Светлана
1ПА
1ПА
2Е2
2Е1
2ФА
3СО
3Е1
1ПА
3СО
2Е1
2Е2
2ФА
1ПА
3Е1
3СО
10.Станојевић Слађана
3БС
2БС
2БС
4БС
4БС
1ПА
3БС
1ПА
11.Караклић Бранка
3ПА
3ПА
4ПА
4ПА
1ПА
1ПА
12.Златић Обрад
3БС
3ФА
1СуБО
3ПА
1ФА
3БС
1Е1
1Е2
3СО
1ТТ
1Е1
1ФА
1СуБО
1ПА
1Е2
3ПА
1ТТ
3СО
1ПА
3ФА
13.Бајић Јасмина
2БС
4Е1
4СО
2Е1
4Е2
4ФА
2Е2
2ФА
2ФА
2ПА
4Е1
4СО
2Е1
2БС
4ПА
2ПА
4Е2
2Е2
2ФА
4ПА
4ФА
14.Кнежевић Светлана
3Е2
3Е1
3Е1
3Е2
15.Александар Пековић
2СО
2ПА
4БС
4БС
2СО
16.Милошевић Аница
2Е2
2СО
3Е2
1Е1
2Е2
2СО
3Е1
1Е2
1Е1
1Е2
3Е2
1Е2
3Е1
17.Караић-Ш. Зорица
2Е1
1ФА
3СО
3БС
4БС
2Е1
4ФА
1ФА
3БС
3СО
4БС
4ФА
18.Ристовић Радован
2ФА
4ПА
4СО
2БС
2ФА
2БС
3ФА
1СуБО
3ПА
3ФА
4СО
2БС
19.Гавриловић Бранко
4СО
4СО
4Е1
1ТТ
1ПА
3Е2
3Е2
2ПА
4Е2
4Е1
4Е2
1ТТ
3Е2
20.Лазовић Мирјана
4ПА
2БС
2ФА
2БС
4Е1
2ПА
4Е2
2ПА
3Е2
3ПА
3Е1
1ПА
1ПА
3Е1
3ПА
3Е2
2ПА
4ПА
4Е1
2ФА
4Е2
21.Мићић-Б. Оливер
2Е2
2ПА
2ФА
2Е1
2Е1
1ФА
1Е1
1Е2
1СуБО
1ТТ
1ТТ
1Е2
1СуБО
1Е1
1ПА
2ПА
2Е2
2ФА
3ФА
1ПА
1ФА
22.Андрић Емилија
4ПА
3СО
23.Ристовић Душица
1Е1
1ФА
1ПА
1Е2
1ПА
1ФА
1Е2
1Е1
24.Радовић Драгана
2БС
3ПА
3ПА
3ПА
3ПА
25.Јелисавчић Небојша
1Е2
1Е2
1СуБО
1ПА
1ПА
1ТТ
1ТТ
1ТТ
1СуБО
1Е1
1Е1
26.Пауновић Славица
2ПА
2ПА
2СО
2СО
2СО
2БС
2ПА
2БС
2СО
2ПА
3ФА
27.Марковић Љиљана
1Е2
1Е2
1Е2
1СуБО
3БС
3БС
1СуБО
3БС
3БС
1СуБО
28.Ђоковић Иван
4ФА
4ФА
3БС
4ФА
3БС
2ФА
29.Марковић Раденко
2ФА
4ФА
4ФА
2ФА
2ФА
4ФА
4ФА
2ФА
30.Пантелић Љиљана
3Е1
3Е1
3Е1
3Е1
4Е1
4Е1
4СО
4БС
4Е1
31.Тодоровић Миланка
2Е2
2Е2
3Е1
3Е1
2ФА
2Е2
2ФА
2Е2
3Е2
3Е2
1ФА
1ФА
32.Бралушић-В. Душица
4ФА
4ФА
3СО
3СО
3ПА
3Е1
3Е1
3ПА
4ФА
4Е1
4Е2
4ФА
4Е2
4Е1
33.Арсенијевић Слободан
2БС
2БС
3СО
3СО
3Е2
3ФА
4СО
4БС
4БС
4ФА
3Е2
3СО
3ФА
4СО
2БС
4БС
4ФА
34.Милекић Бранкица
2Е1
2Е1
2Е2
2Е2
3ФА
3ФА
3ФА
3ФА
2Е2
2Е1
2Е1
35.Марковић Весна
4СО
36.Трмчић Гордана
1Е1
3Е2
3Е1
1Е1
4ФА
4Е1
4Е2
1Е2
1Е1
3Е1
3Е2
4Е1
4ФА
4Е2
1Е2
1Е2
37.Миликић Биљана
1Е1
3ПА
3Е1
2Е1
4Е2
2Е2
4Е1
1Е2
3Е2
1Е1
3Е1
1Е2
2Е2
4Е2
4Е1
2Е1
3ПА
3Е2
38.Миливојевић Радош
4Е2
4Е1
2ПА
4ФА
4ПА
3ПА
3ПА
3ПА
4ПА
4ПА
2ПА
4Е2
4ФА
4Е1
3ПА
3ПА
39.Миљковић Надежда
4БС
3БС
4БС
2БС
2БС
1ФА
1СуБО
1СуБО
3БС
1СуБО
1ФА
40.Пузовић Валентина
4БС
4Е2
4БС
4БС
4Е2
4Е1
2БС
2БС
4Е1
41.Миловић Биљана
3СО
1Е1
3Е2
3Е2
3Е2
1СуБО
1Е1
1Е1
42.Максимовић-Р. Љиљана
2СО
4ПА
2Е1
1ПА
1ФА
2СО
2СО
2Е1
2Е1
2СО
43.Пуцаревић Бојана
3СО
2СО
2СО
1ФА
1СуБО
1СуБО
1СуБО
2СО
44.Тодоровић Бранкица
1ПА
3Е1
3ФА
1ПА
1ПА
2ПА
2ФА
2ФА
1Е2
3Е1
1Е1
1ПА
3ФА
1Е2
1Е1
45.Пауновић Милеса
3БС
1СуБО
1ФА
1ФА
1ФА
3БС
1СуБО
1СуБО
2ПА
2Е1
2Е2
2Е1
4БС
4БС
2Е2
4БС
2ФА
2ФА
46.Марјановић Мирјана
4Е1
4ПА
4Е1
4Е2
4Е2
4Е1
1ТТ
3СО
1ТТ
1ТТ
3СО
1ТТ
1ТТ
47.Лукић Бранкица
2ПА
4Е2
4Е2
2ПА
4Е2
1ФА
3ФА
1ФА
1ФА
1ФА
48.Ђуричић Наташа
4СО
4СО
2ФА
4ФА
1ФА
1ПА
1ПА
1ПА
1ФА
2ФА
4ФА
4ПА
4ПА
4БС
4БС
49.Станић Гордана
3БС
3ФА
3ПА
3ФА
1Е2
2ФА
2БС
4ПА
3ПА
3ПА
3ФА
3ФА
2СО
2ФА
4ПА
2СО
4ФА
2СО
2СО
50.Вићентић Драган
2СО
2БС
2ПА
3ФА
51.Вукотић Милена
3ПА
1Е1
1ПА
1СуБО
3Е1
2Е1
2ФА
2Е2
2Е2
2Е1
4ФА
4БС
2ПА
2Е2
52.Веснић Марина
2ПА
3СО
2СО
2ПА
53.Ратковић Кристина
1ТТ
1ПА
1ФА
2БС
2Е2
2Е1
4Е2
4СО
4СО
3Е2
1ФА
1ТТ
3ПА
3ПА
4Е2
2Е2
2Е1
4Е2
1ПА
54.Радовановић Миломирк
3Е2
3Е1
3Е1
3Е2
4СО
4ПА
4ФА
4ФА
4ПА
4СО
2БС
55.Селаковић Радмила
1ТТ
2ПА
1ТТ
56.Станић Љиљана
1СуБО
3ФА
2СО
4СО
4СО
4СО
2ПА
2СО
4СО
1СуБО
3ФА
57.Зечевић Никола
1ФА
1Е1
1ТТ
1ПА
1СуБО
1Е2
3Е1
3Е2
3ФА
3БС
2ФА
2БС
4Е1
4ПА
4СО
2Е1
2Е2
4БС
2ПА
2СО
58.Жупић Зоран
1ТТ
59.Тошић Радомир
1СуБО
1ТТ
1СуБО
1ТТ
60.Јањић Бојана
1ФА
1ТТ
3ФА
4ПА
2Е1
1Е2
1Е1
3СО
1Е1
1Е2
61.Перовић Слободан
1СуБО
1ТТ
1СуБО
1ТТ

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net