Ekonomska škola Užice
Прва смена/Друга смена
Školska godina: 2017/2018.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 04.06.2018.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345678910111213141234567891011121314123456789101112131412345678910111213141234567891011121314
1.Јањушевић Ксенија
2ФА
2Е1
2Е1
2ФА
2ТТ
2ПА
2ТТ
2Е1
2ПА
2.Мајкић Светлана
2Е2
2Е2
1СуБО
3БС
1ПА
1СуБО
3БС
1ПА
2Е2
3.Вучинић Јелена
3Е2
1Е1
3ФА
3ПА
1Е2
1Е1
3Е1
3ФА
1Е2
3Е2
3Е1
3ПА
4.Рогић Гордана
1ФА
3СО
1ЦТ
2СБО
1ФА
1ЦТ
3СО
2СБО
5.Joсиповић Јована
3ПА
3ПА
6.Цвијовић Мирјана
3ПА
3ПА
3ПА
3БС
3ФА
1Е1
2Е1
3БС
2Е1
3ПА
3ФА
1Е1
7.Цицварић Ана
2Е2
2ТТ
2ФА
2Е2
2ФА
2ТТ
1ЦТ
1ПА
1ПА
1ПА
1ЦТ
1ПА
8.Милошевић Драгана
1СуБО
3Е2
1Е2
3Е2
3Е1
1Е2
3Е1
1Е2
1СуБО
2СБО
2СБО
9.Стојановић Светлана
2ПА
2ПА
1ПА
1ФА
1ФА
3СО
2ПА
2ПА
1СуБО
3СО
10.Станојевић Слађана
2ПА
3БС
3БС
2ПА
11.Јовановић Нинослава
1ПА
1ПА
12.Караклић Бранка
1ПА
1ПА
2ПА
2ПА
13.Златић Обрад
2СБО
2ПА
2ПА
2Е1
2Е2
2ТТ
2ФА
2Е1
2Е2
2ТТ
2СБО
2ФА
14.Бајић Јасмина
3ПА
3Е2
1ФА
1ПА
1Е1
1Е2
3БС
1Е1
3ФА
3ФА
1ФА
3БС
1ПА
3Е2
1ЦТ
3Е1
3ПА
1ЦТ
1Е2
3Е1
3ФА
15.Кнежевић Светлана
1СуБО
1СуБО
16.Александар Пековић
3ФА
3СО
3СО
3СО
2ПА
17.Милошевић Аница
3СО
2Е1
1Е2
3Е2
2Е1
1Е2
3Е2
3СО
18.Караић-Ш. Зорица
1ЦТ
1Е1
1ЦТ
3Е1
2ФА
3Е1
1Е1
1ЦТ
2ФА
19.Ристовић Радован
1ФА
3ФА
3БС
1ПА
1ФА
3БС
3ПА
3ФА
3БС
20.Лазовић Мирјана
2ФА
2ПА
2ПА
1ПА
3ПА
3ПА
3Е1
3ФА
3Е2
2ФА
3Е2
3Е1
3ПА
3ФА
1ПА
21.Мићић-Б. Оливер
1ПА
1ЦТ
1ФА
2ПА
2Е1
2ТТ
2ФА
2Е2
1ФА
1ЦТ
1Е2
1Е1
2Е2
2ФА
2ПА
2ТТ
2Е1
1Е2
1Е1
1ПА
22.Андрић Емилија
23.Ристовић Душица
1Е1
1ЦТ
1ФА
1ПА
1Е2
1ПА
1Е1
1Е2
1ФА
1ЦТ
24.Радовић Драгана
2Е1
2ТТ
2ПА
2ПА
3ПА
3ПА
25.Гавриловић Бранко
3ФА
1СуБО
2СБО
2Е2
2ТТ
2ПА
2Е2
2ТТ
1ФА
3ФА
1СуБО
2ПА
2Е2
2СБО
26.Јелисавчић Небојша
2ПА
2ТТ
2ПА
1ЦТ
1ПА
1ЦТ
2ТТ
2ПА
2ТТ
2ТТ
2ПА
1ПА
1ФА
27.Ђуричић Наташа
2ПА
2ФА
3Е2
3Е2
3Е2
1ФА
2ФА
2Е2
2ПА
1ФА
2Е2
2Е2
28.Пузовић Валентина
1ЦТ
1ЦТ
1СуБО
1ЦТ
2ФА
2Е2
2Е2
2СБО
2Е2
2СБО
2СБО
29.Марковић Раденко
3ФА
3ФА
1ПА
1ФА
1ФА
3ФА
1ФА
3ФА
1ПА
1ПА
1ФА
30.Пауновић Славица
1Е1
1Е2
1Е2
2СБО
2СБО
1Е1
1СуБО
1СуБО
31.Марјановић Мирјана
1Е2
1ЦТ
3ПА
1Е2
1ЦТ
1Е2
1Е2
2ТТ
32.Максимовић-Р. Љиљана
1ПА
3ПА
3СО
3СО
2ПА
1ФА
2ТТ
3СО
33.Тодоровић Бранкица
1ПА
1Е1
1Е2
3БС
3ФА
2ПА
2ПА
2ПА
1Е1
3ПА
1Е2
1СуБО
34.Трмчић - Бркић Гордана
1Е1
1ФА
3Е1
1Е1
3Е2
3Е2
1Е1
3Е1
1ФА
2Е1
2Е1
2Е1
35.Пуцаревић Бојана
1СуБО
1СуБО
1СуБО
2СБО
1ФА
2СБО
1СуБО
1СуБО
1СуБО
36.Арсенијевић Слободан
3СО
3СО
1СуБО
3СО
1СуБО
37.Пантелић Љиљана
1ЦТ
1Е1
1ЦТ
3СО
1Е1
1Е1
1ЦТ
38.Тодоровић Миланка
3Е1
3Е1
3Е2
3Е2
3Е2
2ФА
2ФА
39.Лукић Бранкица
1Е2
1Е2
2ФА
3БС
1Е2
2ФА
2ФА
2ФА
2ФА
40.Милекић Бранкица
3Е1
3Е1
3Е1
3Е1
2ФА
41.Бралушић-В. Душица
3СО
3Е1
3Е1
3ПА
3СО
3ПА
42.Миловић Биљана
2ФА
2Е1
2Е1
2Е1
43.Миливојевић Радош
1ПА
3ПА
3ПА
1ПА
3ПА
3ПА
1ПА
44.Марковић Љиљана
3БС
3БС
45.Миљковић Надежда
3БС
3БС
2СБО
2СБО
2СБО
3БС
3БС
2СБО
2СБО
2СБО
46.Ђоковић Иван
1ФА
2ФА
2ФА
3ФА
1ФА
47.Марковић Весна
3СО
48.Миликић Биљана
3Е1
3Е2
1Е1
1Е2
2Е1
2Е2
2Е2
2Е1
3Е1
1Е1
3Е2
1Е2
49.Пауновић Милеса
3БС
2Е1
2Е2
2СБО
2ФА
3Е1
3БС
1СуБО
3БС
2ФА
2Е2
2Е1
2СБО
3Е2
1СуБО
3Е1
3Е2
50.Станић Гордана
2ТТ
2ТТ
2ТТ
2ТТ
2ТТ
2ТТ
2ТТ
3ФА
3ФА
3ФА
3ФА
3ФА
3ФА
51.Вићентић Драган
3СО
2ПА
2СБО
3ФА
52.Вукотић Милена
2ФА
2Е1
3ФА
1ФА
3Е1
2Е2
2Е1
2Е2
2ПА
2Е2
53.Павловић Милка
3СО
3СО
54.Ратковић Кристина
2СБО
2Е1
2Е2
2Е1
2СБО
2Е2
1ПА
1ФА
1ПА
1Е1
1ЦТ
3ПА
1Е1
1ЦТ
3БС
1ФА
55.Радовановић Миломирк
3Е2
3ПА
3Е1
3Е2
3Е1
2ПА
2Е2
56.Селаковић Радмила
2СБО
2СБО
2ПА
2СБО
57.Станић Љиљана
2СБО
2ПА
2СБО
1СуБО
1СуБО
58.Зечевић Никола
2Е1
2ТТ
2ФА
2СБО
3ФА
3СО
1ФА
1ПА
1Е2
3Е1
3Е2
3ПА
1СуБО
1ЦТ
3БС
59.Тошић Радомир
1СуБО
2ТТ
1СуБО
2ТТ
60.Перовић Слободан
1ЦТ
1СуБО
2ТТ
2ТТ
1Е2
1Е1
1Е1
1Е2
1ЦТ
1СуБО
61.Светлана Миловановић
1СуБО
1СуБО
62.Каљевић Јелена
3Е2
3Е2
63.Шишић Гордана
1Е2
3Е2
1ЦТ
64.Луковић Славко
2ТТ

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net